Beleid en doelstelling

Doelstelling
De vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een verenigingsgebouw (hierna te noemen Dorpshuis de Arend) heeft tot doel het in stand houden en exploiteren van het verenigingsgebouw, ten behoeve van een verantwoordelijke ontplooiing van het verenigingsleven. De vereniging stelt zich daarbij tot doel een verenigingsgebouw te bieden voor sociaal culturele activiteiten in het dorp Nijbroek.
Dorpshuis de Arend waarborgt het recht van alle te Nijbroek gevestigde instellingen -derhalve ook van minderheidsgroeperingen- en voor hun behoefte overeenkomend gebruik van het verenigingsgebouw tegen naar algemene regelen door de ledenvergadering vast te stellen vergoedingen.
Dorpshuis de Arend doet dit op een maatschappelijk verantwoorde en milieu-vriendelijke manier.

Verwezenlijking
Dorpshuis de Arend tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 1.  Het onderhouden van het pand aan het Dorpsplein te Nijbroek
 2.  Zorgdragen voor de inrichting en het onderhoud van bovengenoemd pand, waaronder:- Indeling en aankleding
  – Aanschaf en onderhoud van de inventaris
 3.  Het dagelijks bestuur van de vereniging, waaronder:
  – Het opstellen en handhaven van regels voor verhuur en gebruik
  – De personele bezetting
  – In- en verkoop van drank- en etenswaren
  – Het financiële beheer
 4. Het zelf initiëren van sociaal culturele activiteiten in het Dorpshuis

Doelgroepen
Dorpshuis de Arend Nijbroek staat in principe open voor instellingen, zowel rechtspersonen als niet rechtspersoonlijkheid bezittende groeperingen en commissies, met uitzondering van die welke winst beogen en die welke naar het oordeel van de ledenvergadering de omverwerping van een op het Christendom gebaseerde samenleving en maatschappelijke orde beogen. Concreet:

 • Alle verenigingen, organisaties en groepen uit Nijbroek
 • Familiefeesten
 • Reünies
 • Activiteiten van dienstverlenende instellingen gericht op het dorp Nijbroek
 • Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten gericht op de bevolking van het dorp Nijbroek
 • Cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van het dorp Nijbroek

Verenigingen, organisaties en particulieren van buiten het dorp Nijbroek kunnen ruimtes in het Dorpshuis huren, wanneer dit niet ten koste gaat van bovenstaande activiteiten. Zulks is ter beoordeling van het dagelijks bestuur.

Exploitatie
Dorpshuis de Arend hanteert de volgende openingstijden:

 • Wekelijks:
  – Op woensdag van 20.00 uur tot 23.45 uur (café-avond)
  – Op zaterdag van 17.00 uur tot 19.00 uur (café-middag)
 • Tijdens georganiseerde activiteiten (geïnitieerd door de vereniging dan wel derden – variabel (tot uiterlijk 0.45 uur)

Het bestuur van Dorpshuis de Arend streeft er naar om af te zien van een jaarlijkse tarief indexering. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een indexering toegepast worden. Voor 2016 zijn de volgende tarieven geïndexeerd:

 • Zaalhuur
 • Frisdrank, bier, gedestilleerd
 • Snacks
 • Koffie en thee

van, voor en door Nijbroek